NOSTALGIC F&B CO., LTD.

ร้าน Fantuan Thailand อยู่ภายใต้การดูแลของ
บริษัท นอสแทลจิค เอฟแอนด์บี จำกัด

บริษัท นอสแทลจิค เอฟแอนด์บี จำกัด เริ่มต้นมาจากความชอบ ความหลงไหลส่วนตัวในอาหารสไตล์

Fast Food และ Grab and Go ของผู้ก่อตั้ง ซึ่งวันนึงได้มีโอกาสไปทานทางผู้บริหารจึงนำสินค้าตัวนี้มาปรับรสชาติให้เหมาะกับคนไทยด้วยการฟิวชั่นระหว่างรสชาติแบบไทยๆ กับอาหารคู่บ้านคู่เมืองของจีน

ทางผู้บริหารจึงมีความเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ผู้คนทั่วโลกได้ เสมือน เช่น ซูชิของประเทศญี่ปุ่นหรือแฮมเบอร์เกอร์ของประเทศ สหรัฐอเมริกา บริษัทเรายังเป็นเจ้าแรกที่ได้ผลิต จัดจำหน่ายสินค้าอาหารเมนูนี่เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ

การดำเนินธุรกิจของมีเป็าหมายที่จะขยายสาขา
ไปทั่วโลกโดยคำนึงถึงหลักจาก 3 ประการ

1. ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานจากโรงงานผลิต

2. เลือกคัดสรรค์คุณภาพวัตถุดิบหรือสินค้าที่ได้มาตรฐาน

3. ส่งเสริมคุณภาพการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพทั้งการผลิตและการบริการหน้าสาขา

นโยบายบริษัท

นโยบายด้านคุณภาพบริการและความปลอดภัยของอาหาร

ให้บริการด้านอาหารที๋คุ้มค่าปลอดภัย น่าเชื๋อถือ และมี
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

มุ่งมั๋นผลิตสินค้าที๋มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงตาม
ทุกข้อกำหนดกฎหมายด้านอาหารที๋เกี๋ยวข้องทั้งใน และ
ต่างประเทศ

ทําการทบทวนกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ และตรวจ
เช็คคุณภาพสินค้าอย่างสมํ่าเสมอ และมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พนักงานในองค์กรจะต้องมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติ
งานตามหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งคัดใน
ทุกขั้นตอน

รับฟังเสียงของลูกค้าและมุ่งปฏิบัติให้ดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพบริการ หรือความปลอดภัย
ของอาหาร จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสืบหาสาเหตุและ
กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ